15x20 cm, tempera on pannel, 2020.


15x20 cm, tempera on pannel, 2020.


15x20 cm, tempera on pannel, 2020.


60x60 cm, tempera on pannel, 2020.


60x60 cm, tempera on pannel, 2020.


120x120 cm, tempera and acrylic on pannel, 2020.


120x120 cm, tempera and acrylic on pannel, 2020.


15x20 cm, tempera and oil on pannel, 2019.


120x120 cm, tempera on pannel, 2019. 


120x120 cm, tempera on pannel, 2019.


120x120 cm, tempera on pannel, 2019.


60x60 cm, tempera and oil on pannel, 2014.


60x60 cm, tempera on pannel, 2014.


30x30 cm, tempera on pannel, 2014.


20x28 cm, olja on pannel, 2013.

︎    ︎    ︎   ︎